Papst Benedikt XIV.

Benedictus Papa XIV.:

Epistola encyclica »Vix pervenit«

De usuris aliisque injustis quęstibus

Venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, et ordinariis Italię.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Vix pervenit ad aures Nostras, ob novam controversiam (nempe, an quidam contractus validus judicari debeat) nonnullas per Italiam disseminari sententias, quę sanę doctrinę haud consentaneę viderentur; cum statim Nostri apostolici muneris partem esse duximus, opportunum afferre remedium, ne malum ejusmodi, temporis diuturnitate, ac silentio, vires magis acquireret; aditumque ipsi intercludere, ne latius serperet, et incolumes adhuc Italię civitates labefactaret.

§ 1. Quapropter eam rationem, consiliumque suscepimus, quo Sedes Apostolica semper uti consuevit: Quippe rem totam explicavimus nonnullis ex venerabilibus fratribus Nostris Sanctę Romanę Ecclesię cardinalibus, qui sacrę theologię scientia, et canonicę disciplinę studio ac peritia plurimum commendantur: accivimus etiam plures regulares in utraque facultate pręstantes; quorum aliquos ex monachis, alios ex ordine mendicantium, alios demum ex clericis regularibus selegimus; pręsulem quoque juris utriusque laurea pręditum, et in foro diu versatum adhibuimus. Diem quartam indiximus Julii, qui nuper pręteriit, ut coram Nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus; quod illis antea cognitum perspectumque deprehendimus.

§ 2. Post hęc pręcepimus, ut omni partium studio, omnique cupiditate soluti, rem totam accurate perpenderent, suasque opiniones scripto exararent; non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, qui controversię causam initio prębuerat, cum plura documenta non suppeterent, quę necessario ad id requirebantur; sed ut certam de usuris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum inferre videbantur ea, quę nuper in vulgus spargi cœperunt: jussa fecerunt universi; nam suas sententias palam declararunt in duabus congregationibus, quarum prima coram Nobis habita est die 18. Julii, altera vero die prima Augusti, qui menses nuper elapsi sunt; ac demum easdem sententias congregationis secretario scriptas tradiderunt.

§ 3. Porro hęc unanimi consensu probaverunt:

I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum; ideoque ultra sortem, lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum, et usurarium est.

II. Neque vero ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium potent, vel ex eo, quod id lucrum non excedens, et nimium, sed moderatum; non magnum, sed exiguum sit; vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis cœmendis prędiis, vel quęstuosis agitandis negotiis, utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quę necessario in dati atque redditi ęqualitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem ęqualitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per ęquale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur: proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius, ex ejus obligatione justitię, quam commutativam appellant, et cujus est, in humanis contractibus ęqualitatem cujusque propriam et sancte servare, et non servatam exacte reparare.

III. Per hęc autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturę mutui minime innatos et intrinsecos, forte concurrere, ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversę prorsus naturę a mutui natura contractus, recte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, et negociationem exercendam, honestaque indidem lucra percipienda.

IV Quemadmodum vero in tot ejusmodi diversis contractuum generibus, si sua cujusque non servatur ęqualitas, quidquid plus justo recipitur, si minus ad usuram (eo quod omne mutuum tam apertum, quam palliatum absit), at certe ad aliam veram injustitiam, restituendi onus pariter asserentem, spectare compertum est; ita si rite omnia peragantur, et ad justitię libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitis modus et ratio suppetat humana commercia et fructuosam ipsam negociationem ad publicum commodum conservandi ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras, aut similes alienas injurias, florere posse lucrosa commercia existiment; cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod «Justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum».

V Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper, ac pręsto ubique esse, vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum, vel contractuum pręsidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque, creditur, toties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem integram salvamque recipere. Ita si quis senserit, non modo divinis documentis, et catholicę Ecclesię de usura judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem enim id saltem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo, simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso pręsertim Christo Domino edocente: «Volenti mutuari a te, ne avertaris»; et quod similiter multis in circumstantiis, pręter unum mutuum, alteri nulli vero justoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suę conscientię consultum velit, inquirat prius diligenter, oportet, vere ne cum mutuo justus alius titulus, verene justus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quęrit lucrum, omnis labis expers et immune reddatur.

§ 4. His verbis complectuntur, et explicant sententias suas cardinales ac theologi et viri canonum peritissimi, quorum consilium in hoc gravissimo negotio postulavimus; Nos quoque privatum studium Nostrum conferre in eamdem causam non prętermisimus, antequam congregationes haberentur, et quo tempore habebantur, et ipsis etiam peractis. Nam pręstantium virorum suffragia, quę modo commemoravimus, diligentissime percurrimus. Cum hęc ita sint, adprobamus, et confirmamus quęcumque in sententiis superius expositis continentur; cum scriptores plane omnes, theologię, et canonum professores, plura sacrarum literarum testimonia, pontificum decessorum Nostrorum decreta, conciliorum, et patrum auctoritas, ad easdem sententias comprobandas pene conspirare videantur. Insuper apertissime cognovimus auctores, quibus contrarię sententię referri debent; et eos pariter, qui illas fovent, ac tuentur, aut illis ansam, seu occasionem prębere videntur; neque ignoramus quanta sapientia, et gravitate defensionem veritatis susceperint theologi finitimi illis regionibus, ubi controversię ejusmodi principium habuerunt.

§ 5. Quare has litteras Encyclicas dedimus universis Italię archiepiscopis, episcopis, et ordinariis, ut hęc tibi, venerabilis frater, et cęteris omnibus innotescerent; et quoties synodos celebrare, ad populum verba facere, eumque sacris doctrinis instruere contigerit, nihil omnino alienum proferatur ab iis sententiis, quas superius recensuimus. Admonemus etiam vehementer, omnem solicitudinem impendere, ne quis in vestris diœcesibus audeat litteris, aut sermonibus contrarium docere: si quis autem parere detrectaverit, illum obnoxium et subjectum declaramus pœnis per sacros canones in eos propositis, qui mandata apostolica contempserint ac violaverint.

§ 6. De contractu autem, qui novas has controversias excitavit, nihil in pręsentia statuimus; nihil etiam decernimus modo de aliis contractibus, pro quibus theologi, et canonum interpretes in diversas abeunt sententias; attamen pietatis vestrę studium ac religionem inflammandam existimamus, ut hęc, quę subjicimus, executioni demandetis.

§ 7. Primum gravissimis verbis populis vestris ostendite, usurę labem ac vitium a divinis litteris vehementer improbari; illud quidem varias formas atque species induere, ut fideles Christi Sanguine restitutos in libertatem et gratiam, rursus in extremam ruinam pręcipites impellat; quocirca si pecuniam suam collocare velint, diligenter caveant, ne cupiditate omnium malorum fonte rapiantur: sed potius ab illis, qui doctrinę ac virtutis gloria supra cęteros efferuntur, consilium exposcant.

§ 8. Secundo loco; qui viribus suis, ac sapientię ita confidunt, ut responsum ferre de iis quęstionibus non dubitent (quę tamen haud exiguam sacrę theologię, et canonum scientiam requirunt), ab extremis, quę semper vitiosa sunt, longe se abstineant: etenim aliqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam accusent, tamquam illicitam, et cum usura conjunctam; contra vero nonnulli indulgentes adeo, remissique sunt, ut quodcumque emolumentum ab usurę turpitudine liberum existiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhęreant; sed priusquam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui magis inter cęteros prędicantur; deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent. Quod si disputatio insurgat, dum contractus aliquis in examen adducitur, nullę omnino contumelię in eos confingantur, qui contrariam sententiam sequuntur, neque illam gravibus censuris notandam asserant, si pręsertim ratione, et pręstantium virorum testimoniis minime careat; siquidem convicia, atque injurię vinculum christianę charitatis infringunt, et gravissimam populo offensionem, et scandalum pręseferunt.

§ 9. Tertio loco, qui ab omni usurę labe se immunes et integros pręstare volunt, suamque pecuniam ita alteri dare, ut fructum legitimum solummodo percipiant, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, et conditiones inserendas explicent, et quem fructum ex eadem pecunia postulent. Hęc magnopere conferunt non modo ad animi solicitudinem et scrupolos evitandos, sed ad ipsum contractum in foro externo comprobandum: hęc etiam aditum intercludunt disputationibus, quę non semel concitandę sunt, ut clare pateat, utrum pecunia, quę rite data alteri esse videtur, revera tamen palliatam usuram contineat.

§ 10. Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum sermonibus, qui dictitant, de usuris hoc tempore quęstionem institui, quę solo nomine contineatur; cum ex pecunia, quę qualibet ratione alteri conceditur, fructus ut plurimum comparetur. Etenim quam falsum id sit, et a veritate alienum plane deprehendimus, si perpendamus, naturam unius contractus ab alterius natura prorsus diversam et sejunctam esse; et ea pariter discrepare magnopere inter se, quę a diversis inter se contractibus consequuntur. Revera discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur, ideoque potest in utroque foro retineri; ac fructum, qui ex pecunia illicite conciliatur; ideoque fori utriusque judicio restituendus decemitur. Constat igitur haud inanem de usuris quęstionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod ut plurimum ex pecunia, quę alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

§ 11. Hęc potissimum vobis indicanda censuimus, sperantes fore, ut mandetis executioni quęcumque per has litteras a Nobis pręscribuntur: opportunis quoque remediis consuletis, uti confidimus, si forte ob hanc novam de usuris controversiam in diœcesi vestra turbę concitentur, vel corruptelę ad labefactandum sanę doctrinę candorem et puritatem inducantur: postremo vobis, et gregi curę vestrę concredito, apostolicam benedictionem impertimur.

Datum Romę apud S. Mariam Majorem die prima Novembris MDCCXLV, pontificatus Nostri anno sexto.

Benedictus PP. XIV